Kontakty z dzieckiem

W dalszym ciągu pozostajemy w temacie rozwodu. Sąd w postępowaniu o rozwód orzeknie o wszystkich kwestiach dotyczących małoletniego. Kontakty z dzieckiem – w dzisiejszym wpisie przedstawimy kwestie związane z kontaktami z małoletnim.

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem stanowi zarówno prawo jak i obowiązek każdego rodzica. Wskazać należy, iż obowiązek ten jest niezależny od władzy rodzicielskiej, co oznacza uprawnienie do kontaktów z małoletnim także dla rodziców, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Kontakty rodziców z dzieckiem oznaczają możliwość utrzymywania osobistej styczności tj. przebywanie z dzieckiem, wspólne wyjazdy, zabieranie małoletniego poza miejsce zamieszkania, czy korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość np. telefon, Skype. Sąd będzie kierował się zasadą, iż rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

kontakty

Jakie są zasady kontaktów z dzieckiem?

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jak szerokie kontakty z dzieckiem może ustalić sąd?

Sąd ustali kontakty kierując się dobrem dziecka. Częstotliwość i rodzaj kontaktów będzie uzależniony od wieku i rozwoju dziecka, jego więzi rodzicielskiej z rodzicem, umiejętności rodzicielskich rodzica a także od więzi, jaka łączy dziecko z rodzicem.

Jak sformułować wniosek o kontakty?

Treść wniosku o kontakty, zależy od tego, jakich kontaktów z dzieckiem oczekujemy. Poniżej przykładowe żądanie kontaktów:

„wnoszę o ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnim Janem Nowakiem w następujący sposób:

1) w każdy parzysty weekend miesiąca od soboty od godz. 9.00 do niedzieli do godz. 19.00,

2) wakacje letnie: od 1 lipca od godz. 10.00 do 15 lipca do godz. 20.00,

3) ferie zimowe: każdorazowo drugi tydzień ferii zimowych,

4) Boże Narodzenie: w latach parzystych od 23 grudnia od godz. 8.00 do 25 grudnia do godz. 17.00, w latach nieparzystych od 25 grudnia od godz. 17.00 do 30 grudnia do godz. 18.00;,

5) Wielkanoc: w latach nieparzystych od Wielkiego Czwartku od godz. 18.00 do Wielkiej Soboty do godz. 18.00, zaś w latach parzystych od Wielkiej Soboty do godz. 18.00 do Poniedziałku Wielkanocnego do godz. 9:00”

Jak wykazać więź z dzieckiem?

Jeśli rodzice nie zgadzają się, co do częstotliwości i rodzaju kontaktów z dzieckiem, wówczas decyzję w tym zakresie podejmie sąd. Wskazać należy, iż sąd weźmie pod uwagę dowody, które wykażą co jest najlepsze dla dobra dziecka. Takimi dowodami będą: zeznania świadków, przesłuchanie stron (rodziców dziecka), czasami są to nagrania. W niektórych przypadkach sąd postanawia o dopuszczeniu dowodu z opinii zespołu ekspertów sądowych (OZSS) oraz wydaje postanowienie w zakresie kontaktów w oparciu o taką opinię.

Czy można ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem?

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd może m.in. zakazać rodzicowi spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu lub zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd.

Czy dziadkowie i rodzeństwo są uprawnieni do kontaktów z dzieckiem?

Wskazać należy, że kodeks rodzinny i opiekuńczy ma na celu ochronę osób bliskich w sferze kontaktów z dzieckiem. Oprócz rodziców osobami uprawnionymi i zobowiązanymi do utrzymywania kontaktów z dzieckiem są także: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej a także inne osoby, jeżeli sprawowały one dłuższy czas pieczę nad osobą dziecka. Priorytetowe znaczenie w zakresie kontaktów tych osób z małoletnim ma w każdym przypadku zasada dobra dziecka.