Obniżenie alimentów na dziecko

obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów na dziecko to kolejny temat, który wiąże się z wieloma pytaniami. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące obniżenia alimentów.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub borykają się ze skomplikowaną sytuacją prawną, zapraszamy do kontaktu.

Czy mogę żądać obniżenia alimentów na dziecko?

Jeżeli jesteś zobowiązany do zapłaty alimentów  i zmianie uległy warunki na podstawie których sąd ustalił ich wysokość, to oczywiście tak – możesz żądać obniżenia alimentów.

Kiedy mogę żądać obniżenia alimentów?

Obniżenia alimentów możesz żądać w momencie, gdy zmianie uległy warunki, na podstawie których sąd wcześniej ustalił wysokość alimentów. To oznacza, że nie zawsze możemy wystąpić o obniżenie alimentów. Konieczne jest w tym przypadku zweryfikowanie wyroku na podstawie którego przysądzono nam alimenty.

Na jakiej podstawie sąd ustala wysokość alimentów na dziecko?

Sąd ustalając wysokość alimentów kieruje się możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do zapłaty alimentów oraz usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego dziecka.

Co to są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów?

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Jak sąd określa, która z potrzeb małoletniego dziecka jest usprawiedliwiona?

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

Co muszę zrobić aby uzyskać obniżenie alimentów?

Aby uzyskać obniżenie alimentów w pierwszej kolejności musisz złożyć pozew do sądu. Możesz to zrobić samodzielnie lub możesz skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej. W sprawie musisz wykazać zmianę okoliczności, to znaczy różnicę która się zadziała, pomiędzy sytuacją w poprzedniej sprawie a obecną i pokazać sądowi, że alimenty które płacisz na dziecko są zbyt wysokie i nie stać Cię na ich regulowanie.  

Czy mogę żądać sądowego obniżenia alimentów, jeżeli płacę alimenty uzgodnione dobrowolnie z drugą stroną?

Nie. W przypadku, gdy wysokość alimentów została uzgodniona dobrowolnie przez strony, natomiast chcielibyśmy ich obniżenia w sądzie, konieczne jest wystąpienie do sądu nie o podwyższenie alimentów, ale o alimenty. Wówczas sąd na podstawie zebranych dowodów określi nam ich wysokość biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów.

Co należy przygotować, aby skutecznie dochodzić obniżenia alimentów?

W pierwszej kolejności należy właściwie sporządzić i skierować do sądu pozew o obniżenie alimentów. Należy pamiętać, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, albo sąd rejonowy w którym mieszka strona pozwana. Wybór sądu należy do Ciebie.

W pozwie należy wskazać:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest wnoszony
 • oznaczenie stron: imię, nazwisko i adres powoda oraz pozwanego
 • że jest to pozew o obniżenie alimentów
 • wartość przedmiotu sporu (12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu
 • uzasadnienie żądania obniżenia alimentów i dowody
 • listę załączników

Pozew należy własnoręcznie podpisać.

Jakie opłaty muszę ponieść w związku z wniesieniem pozwu o obniżenie alimentów?

Opłata sądowa od pozwu o obniżenie alimentów jest opłatą stosunkową i jest uzależniona od wysokości wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 złotych. Wartością przedmiotu sporu będzie różnica o jaką dochodzisz obniżenia alimentów pomnożona przez 12 miesięcy. Opłatę należy uiścić na konto sądu rejonowego do którego kierujemy pozew a potwierdzenie jej dokonania dołączyć do pozwu.

Co powinno się znaleźć w pozwie o obniżenie alimentów?

W pozwie o obniżenie alimentów na dziecko należy wskazać:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest wnoszony
 • oznaczenie stron: imię, nazwisko i adres powoda oraz pozwanego
 • że jest to pozew o obniżenie alimentów
 • wartość przedmiotu sporu (12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu
 • uzasadnienie żądania obniżenia alimentów i dowody
 • listę załączników

Pozew należy własnoręcznie podpisać.

Jak skutecznie bronić się w sytuacji, gdy druga strona wystąpi o obniżenie alimentów?

Jako pozwany w sprawie o obniżenie alimentów musisz skupić się na okolicznościach, które powód wskazał w pozwie i wykazać, że twierdzenia powoda są nieprawdziwe albo nieistotne. Konieczne jest wykazanie, iż nie doszło do zmiany okoliczności, które towarzyszyły zasądzeniu alimentów na rzecz powoda. Inaczej mówiąc musisz wykazać, że nic się nie zmieniło od czasu kiedy sąd wyrokował w przedmiocie zasądzenia alimentów albo wykazać, że sytuacja majątkowa zobowiązanego wręcz uległa polepszeniu i jest on w stanie w takim samym stopniu partycypować we wspólnym utrzymaniu dziecka.

Jaka jest maksymalna wysokość alimentów na dziecko?

Nie ma maksymalnej wysokości alimentów. Sąd wyrokując w tym zakresie weryfikuje dokumenty i wnioski przedstawione przez strony. Na podstawie okoliczności zaistniałych w sprawie, kierując się możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do zapłaty alimentów oraz usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego dziecka, ustala wysokość alimentów.

Czy raz zasądzoną wysokość alimentów można zmienić?

Tak, raz zasądzone alimenty można zmienić w drodze kolejnego powództwa. Można żądać podwyższenia alimentów jeżeli nastąpiła zmiana sytuacji, na podstawie której sąd pierwotnie ustalił wysokość alimentów. Należy pamiętać, że jeżeli możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów pogorszą się, może on wystąpić do sądu z pozwem o obniżenie alimentów.

W jakich sytuacjach można żądać obniżenia alimentów?

Można żądać obniżenia alimentów, w sytuacji gdy od poprzedniego wyroku uległy zmianie potrzeby dziecka lub sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego do alimentacji. Przyczynić się do tego mogą następujące sytuacje:

 • Zobowiązany do zapłaty alimentów utracił pracę lub zmienił i zarabia mniej, wobec tego jego możliwości finansowe zmalały.
 • Zobowiązany do zapłaty alimentów zachorował i nie może dalej pracować, wobec tego jego możliwości zarobkowe uległy zmniejszeniu i nie może on w takiej wysokości partycypować w utrzymaniu dziecka.
 • Zobowiązanemu do zapłaty alimentów urodziło się kolejne dziecko, wobec tego ma on więcej osób na utrzymaniu i nie ma już takich samych możliwości do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka.  

Warto podkreślić, że zmiana okoliczności musi być jednak istotna, aby sąd zdecydował o obniżeniu alimentów.

Kto jest uprawnionym do alimentów? Kto powinien wnieść pozew do sądu?

Uprawnionym jest małoletnie dziecko i w jego imieniu pozew o podwyższenie alimentów składa rodzic, który się nim opiekuje. Pozew o obniżenie alimentów najczęściej składa zobowiązany do ich zapłaty.

Czy można żądać obniżenia alimentów wstecz?

Zgadza się, można żądać przed sądem obniżenia alimentów z datą wsteczną i to nawet na kilka lat wstecz.

Jak długo trwa sprawa o obniżenie alimentów?

Sprawy o obniżenie alimentów trwają długo, wszystko zależy od obłożenia pracy sądu. Dlatego też, aby uchronić się od sytuacji, gdzie przez cały czas trwania postępowania zobowiązany będzie musiał płacić alimenty w wysokości dotychczas ustalonej, można wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenia roszczenia.