Podwyższenie alimentów na dziecko

alimenty

Podwyższenie alimentów na dziecko to temat, który wiąże się z wieloma pytaniami. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na kluczowe i najczęstsze pytania w tym zakresie. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub borykają się ze skomplikowaną sytuacją prawną, zapraszamy do kontaktu.

Czy mogę żądać podwyższenia alimentów?

Jeżeli masz przysądzone alimenty i zmianie uległy warunki na podstawie których sąd ustalił ich wysokość, to oczywiście tak – możesz żądać podwyższenia alimentów.

Kiedy mogę żądać podwyższenia alimentów?

Podwyższenia alimentów można żądać w momencie gdy zmianie ulegną warunki, na podstawie których sąd wcześniej ustalił wysokość alimentów. To oznacza, że nie zawsze możemy wystąpić o podwyższenie alimentów. Konieczne jest w tym przypadku zweryfikowanie wyroku na podstawie którego przysądzono nam alimenty.

Na jakiej podstawie sąd ustala wysokość alimentów na dziecko?

Sąd ustalając wysokość alimentów kieruje się możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do zapłaty alimentów oraz usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego dziecka.

Co to są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów?

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Jak sąd określa, która z potrzeb małoletniego dziecka jest usprawiedliwiona?

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

Co muszę zrobić aby uzyskać podwyższenie alimentów?

Aby uzyskać podwyższenie alimentów w pierwszej kolejności musisz złożyć pozew do sądu. Możesz to zrobić samodzielnie lub możesz skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej. W sprawie musisz wykazać zmianę okoliczności, to znaczy różnicę która się zadziała, pomiędzy sytuacją w poprzedniej sprawie a obecną i pokazać sądowi, że alimenty które otrzymujesz na dziecko nie są wystarczające. 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Sprawy o podwyższenie alimentów oparte są przede wszystkim na dowodach z dokumentów. Dlatego też wydatki, które ponosisz na dziecko powinny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i fakturami, bo to one w rzeczywistości determinują wysokość alimentów. Pozwana strona będzie bowiem kwestionować wydatki, które nie mają potwierdzenia w dokumencie. Pamiętaj, że paragony nie są właściwym dokumentem i można je łatwo podważyć, w przeciwieństwie jednak do faktur.

Czy mogę żądać sądowego podwyższenia alimentów, jeżeli otrzymuję alimenty uzgodnione dobrowolnie z drugą stroną?

Nie. W przypadku, gdy wysokość alimentów została uzgodniona dobrowolnie przez strony, natomiast chcielibyśmy ich podwyższenia w sądzie, konieczne jest wystąpienie do sądu nie o podwyższenie alimentów, ale o alimenty. Wówczas sąd na podstawie zebranych dowodów określi nam ich wysokość biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów.

Co należy przygotować, aby skutecznie dochodzić podwyższenia alimentów?

W pierwszej kolejności należy właściwie sporządzić i skierować do sądu pozew o podwyższenie alimentów. Należy pamiętać, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, albo sąd rejonowy w którym mieszka strona pozwana. Wybór sądu należy do Ciebie.

W pozwie należy wskazać:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest wnoszony
 • oznaczenie stron: imię, nazwisko i adres powoda (należy pamiętać, że powodem jest dziecko) oraz pozwanego
 • że jest to pozew o podwyższenie alimentów
 • wartość przedmiotu sporu (12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami)
 • uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów i dowody
 • listę załączników

Pozew należy własnoręcznie podpisać.

Jakie opłaty muszę ponieść w związku z wniesieniem pozwu o podwyższenie alimentów?

Sprawy o podwyższenie alimentów są zwolnione z opłaty sądowej. A zatem nie musisz nic płacić. Co istotne w pozwie musisz wskazać wartość przedmiotu sporu. Wartością przedmiotu sporu będzie różnica o jaką dochodzisz podwyższenia alimentów pomnożona przez 12 miesięcy.

Co powinno się znaleźć w pozwie o podwyższenie alimentów?

W pozwie o podwyższenie alimentów na dziecko należy wskazać:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest wnoszony
 • oznaczenie stron: imię, nazwisko i adres powoda (należy pamiętać, że powodem jest dziecko; rodzic jest tylko przedstawicielem ustawowym działającym w imieniu dziecka) oraz pozwanego
 • że jest to pozew o podwyższenie alimentów
 • wartość przedmiotu sporu (12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami)
 • uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów i dowody
 • listę załączników

Pozew należy własnoręcznie podpisać.

Jak skutecznie bronić się w sytuacji, gdy druga strona wystąpi o podwyższenie alimentów?

Jako pozwany w sprawie o podwyższenie alimentów musisz skupić się na okolicznościach, które powód wskazał w pozwie i wykazać, że twierdzenia powoda są nieprawdziwe albo nieistotne. Konieczne jest wykazanie, iż nie doszło do zmiany okoliczności, które towarzyszyły zasądzeniu alimentów na rzecz powoda. Inaczej mówiąc musisz wykazać, że nic się nie zmieniło od czasu kiedy sąd wyrokował w przedmiocie zasądzenia alimentów albo wykazać, że Twoja sytuacja majątkowa wręcz uległa pogorszeniu i nie jesteś w stanie w większym stopniu partycypować we wspólnym utrzymaniu dziecka.

Jaka jest maksymalna wysokość alimentów na dziecko?

Nie ma maksymalnej wysokości alimentów. Sąd wyrokując w tym zakresie weryfikuje dokumenty i wnioski przedstawione przez strony. Na podstawie okoliczności zaistniałych w sprawie, kierując się możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do zapłaty alimentów oraz usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego dziecka, ustala wysokość alimentów.

Czy raz zasądzoną wysokość alimentów można zmienić?

Tak, raz zasądzone alimenty można zmienić w drodze kolejnego powództwa. Można żądać podwyższenia alimentów jeżeli nastąpiła zmiana sytuacji, na podstawie której sąd pierwotnie ustalił wysokość alimentów. Należy pamiętać, że jeżeli możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów pogorszą się, może on wystąpić do sądu z pozwem o obniżenie alimentów.

W jakich sytuacjach można żądać podwyższenia alimentów?

Można żądać podwyższenia alimentów, w sytuacji gdy od poprzedniego wyroku uległy zmianie potrzeby dziecka lub sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego do alimentacji. Przyczynić się do tego mogą następujące sytuacje:

 • Rodzic, z którym dziecko mieszka utracił pracę i w ten sposób zmniejszyły się możliwości zarobkowe tego rodzica.
 • Dziecko dorasta a wraz z nim wydatki związane chociażby ze szkołą, opieką medyczną, zakupem ubrań, zajęciami dodatkowymi.
 • Zobowiązany do zapłaty alimentów zmienił pracę lub otrzymał podwyżkę i zarabia więcej, wobec tego jego możliwości finansowe wzrosły bądź też nastąpiły inne okoliczności powodujące przysporzenie majątku po stronie zobowiązanego.
 • Spadek siły nabywczej pieniądza. Zasądzone alimenty, kilka lat temu nie uwzględniają zmian jakie towarzyszą nam wszystkim, chociażby za sprawą podwyżek cen, wysokiej inflacji.

Warto podkreślić, że zmiana okoliczności musi być jednak istotna, aby sąd zdecydował o podwyższeniu alimentów.

Jakie dokumenty należy przedstawić w sądzie aby uzasadnić, że potrzeby dziecka wzrosły?

W pozwie o podwyższenie alimentów koniecznie należy uzasadnić żądanie podwyższenia alimentów i wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Przykładowe dowody:

 • zaświadczenie potwierdzające, że dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych,
 • rachunki za wizyty lekarskie, stomatologiczne,
 • zestawienie miesięcznych wydatków koniecznych do dziecka wraz z fakturami i rachunkami,
 • zeznania świadków.

Kto jest uprawnionym do alimentów? Kto powinien wnieść pozew do sądu?

Uprawnionym do alimentów jest małoletnie dziecko. W jego imieniu pozew o podwyższenie alimentów składa rodzic, który się nim opiekuje.

Co w sytuacji, gdy dziecko jest pełnoletnie? Czy może ono również żądać podwyższenia alimentów?

Dziecko pełnoletnie również może żądać podwyższenia alimentów. W takim przypadku dziecko pełnoletnie pozew wnosi samodzielnie lub za pomocą pełnomocnika.

Czym różni się pozew o zasądzenie alimentów od pozwu o ich podwyższenie?

W sprawie o podwyższenie alimentów, musisz wykazać co zmieniło się od poprzedniego wyroku alimentacyjnego. A zatem informujesz sąd i udowadniasz mu, że nastąpiły istotne zmiany okoliczności  i Twój pozew o podwyższenie alimentów jest uzasadniony z tego powodu. Musisz dokładnie wskazać różnice pomiędzy sytuacją przedstawioną w poprzedniej sprawie, a sytuacją obecną. W sprawie o zasądzenia alimentów natomiast musisz wykazać, że dziecko jest uprawnione do alimentów i wskazać sądowi w jakiej wysokości, wykazując potrzeby dziecka i możliwości zobowiązanego.