Pozew o alimenty – jak wnieść sprawę o alimenty

pozew o alimenty

W celu dochodzenia roszczeń alimentacyjnych, zazwyczaj konieczny jest wybór drogi sądowej. Z naszego wpisu dowiesz się jak krok po kroku skutecznie dochodzić alimentów na dziecko oraz jak prawidłowo skonstruować pozew o alimenty.

W kolejnym wpisie przedstawimy kwestię alimentów od byłego małżonka. Poniżej znajdują się zasady konstrukcji pozwu o alimenty krok po kroku.

1. Petitum pozwu o alimenty

W nagłówku pisma należy wskazać sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów. Należy oznaczyć dane osoby uprawnionej do wystąpienia z powództwem (małoletni będzie reprezentowany przez opiekuna prawnego) oraz wskazać dane pozwanego. W nagłówku pozwu powinny znaleźć się następujące dane stron: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz adres e-mail oraz numer telefonu. W pozwie należy oznaczyć wysokość żądanej kwoty alimentów oraz wskazać wartość przedmiotu sporu, którą obliczymy mnożąc wysokość alimentów przez dwanaście miesięcy.  

2. Jak sformułować żądanie pozwu?

Żądanie pozwu o alimenty może być sformułowane następująco np:

W imieniu małoletniego Jana Nowaka wnoszę o zasądzenie od pozwanego Adama Nowaka na rzecz małoletniego Jana Nowaka tytułem alimentów kwoty po 1000 zł miesięcznie, płatną do rąk przedstawicielki ustawowej/przedstawiciela ustawowego małoletniego do dnia 10 -go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

W pozwie należy zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęły, wyjaśnienie przyczyny ich nie podjęcia.

3. Jak obliczyć wysokość alimentów?

W polskim systemie prawa nie ma uregulowań, które wskazywałyby, ile powinny wynosić alimenty. Wysokość alimentów zależy od indywidualnych uwarunkowań. W zakresie alimentów na dziecko, sąd bada usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe osoby obowiązanej do zapłaty alimentów. W celu wyliczenia wysokości alimentów konieczne jest przeanalizowanie ponoszonych wydatków na dziecko. Przede wszystkim sąd weźmie pod uwagę rozsądne wydatki na:

 • mieszkanie (np. czynsz, raty kredytu, opłaty za media, telefon, remont, zużycie sprzętów proporcjonalnie w stosunku do ilości osób mieszkających w mieszkaniu),
 • szkołę, przedszkole, opiekunkę do dziecka
 • wyżywienie (np. zakupy spożywcze, jedzenie w szkole i przedszkolu, jedzenie w restauracjach),
 • odzież i obuwie,
 • hobby, czas wolny, rozrywkę (np. zajęcia dodatkowe – taneczne, muzyczne, plastyczne, sportowe, wyjścia do kina, teatru, jazda konna),
 • korepetycje i zajęcia językowe (kursy językowe, kursy przygotowujące do egzaminów),
 • leczenie (np. leki, wizyty lekarskie, prywatna opieka medyczna, dentysta, ortodonta),
 • środki higieny osobistej i czystości,
 • komunikację (np. bilet autobusowy, paliwo zw. z zawożeniem dzieci na zajęcia),
 • wyjazdy weekendowe oraz wakacje i ferie (tutaj łączną kwotę przeznaczaną na wypoczynek tego typu należy podzielić na 12 miesięcy, bowiem alimenty są wypłacane zazwyczaj co miesiąc),
 • sprzęty (np. komputer, tablet, monitor, smartphone, rower)

4. Podział kosztów utrzymania dziecka między rodziców?

Powyższe zsumowane wydatki na dziecko stanowią koszt jego utrzymania. Pamiętać należy, że co do zasady utrzymanie dziecka obciąża oboje rodziców w równym stopniu. Oznacza, to że zasadniczo powinniśmy wnosić o zasądzenie połowy kwoty kosztów utrzymania dziecka. Możliwe i często spotykane w praktyce jest jednak obciążenie rodziców alimentami w różnym stopniu, w szczególności gdy zachodzi duża dysproporcja w zarobkach rodziców. Często też rodzic, z którym dziecko mieszka poświęca więcej czasu na jego wychowanie, co jest traktowane przez sąd jako osobiste starania i nakłady związane z wychowaniem.

5. Uzasadnienie alimentów w pozwie

Powyżej wymienione koszty utrzymania dziecka należy udowodnić w sądzie. W tym celu najlepsze jest skrupulatne zebranie dowodów poniesionych wydatków. Dowodami poniesionych wydatków mogą być m.in.:

 1. faktury VAT,
 2. umowy np. organizacji kolonii, obozów językowych,
 3. umowy ze szkołą językową,
 4. rachunki za prąd, telefon, gaz, raty kredytu, ubezpieczenie,
 5. potwierdzenia zakupów odzieży, leków, jedzenia ze stron internetowych, faktury VAT za zakupy, paragony z potwierdzeniem zapłaty kartą,
 6. bilety wstępu do kina, parków rozrywki, muzeów, bilety kolejowe, lotnicze.

Możliwe jest także zawnioskowanie dowodu z zeznań świadka, który zna sytuację dziecka oraz jego wydatki oraz może rzeczowo wskazać na te fakty sądowi.

Ponadto w uzasadnieniu powinny znaleźć się informacje o wieku dziecka, jego zainteresowaniach, specjalnych wydatkach. Dodatkowo warto wskazać na zarobki każdego z rodziców. Sąd będzie badał nie tylko rzeczywiście uzyskiwane dochody, ale także możliwości zarobkowe pozwanego, dlatego w pozwie warto wskazać na doświadczenie zawodowe, wykształcenie, znajomość języków obcych oraz dodatkowe umiejętności, które mogą wpłynąć na ustalenie wyższych niż osiągane zarobków pozwanego.

6. Załączniki do pozwu o alimenty

Do pozwu o alimenty na dziecko należy załączyć:

 1. wszystkie dokumenty, na które powołujemy się pozwie (rachunki, faktury, umowy, bilety, zaświadczenia lekarskie itp.),
 2. odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony w przypadku dziecka pochodzącego ze związku małżeńskiego, zupełny w odniesieniu do dziecka pochodzącego ze związku pozamałżeńskiego),
 3. odpis aktu małżeństwa, ewentualnie odpis wyroku rozwodowego lub poprzedniego wyroku o alimenty,
 4. informację lub zaświadczenie o swoich zarobkach,
 5. odpis pisma ze wszystkimi załącznikami.