POZEW O ROZWÓD KROK PO KROKU – część I

rozwód

Zapraszamy na cykl wpisów, który będzie poświęcony tematyce rozwodu. W wyroku rozwodowym, sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa oraz o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach rodziców z dzieckiem, o alimentach, oraz o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię winy w rozkładzie pożycia oraz skutków takiego orzeczenia na zobowiązania finansowe rozwiedzionych stron.

POZEW O ROZWÓD KROK PO KROKU

Jakie rozwiązania w zakresie winy może przyjąć sąd?

Sąd może przyjąć następujące rozwiązania w zakresie ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego:

  • brak orzekania o winie,
  • uznanie winy obojga małżonków,
  • obciążenie winą jednego z małżonków.

Kiedy warto rozważyć złożenie wniosku o zaniechanie orzekania o winie?

W sprawie o rozwód, Sąd zaniecha orzeczenia o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, wyłącznie na zgodne żądanie obojga małżonków. Zaletę takiego żądania stanowi, że postępowanie o rozwód można przeprowadzić szybko, zazwyczaj, w braku innych przeszkód, jest możliwe uzyskanie rozwodu na pierwszym terminie rozprawy sądowej.

POZEW O ROZWÓD KROK PO KROKU

Kiedy sąd orzeknie o winie obojga małżonków?

W sytuacji, gdy strona postępowania o rozwód nie złożą wniosku o zaniechanie orzekania o winie, sąd będzie zobowiązany do ustalenia, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia. Sąd przeprowadzi dowody, w celu ustalenia kto spowodował rozkład więzi małżeńskich. Zdecydowana większość orzeczeń, w których sąd bada winę kończy się ustaleniem winy obojga małżonków. Należy pamiętać, iż nie ma przy tym znaczenia okoliczność, który z małżonków w większym stopniu przyczynił się do rozkładu pożycia. Wystarczy, aby jeden z małżonków przyczynił się do rozkładu w znacznym stopniu, a drugi jedynie w ograniczonym niewielkim zakresie, wtedy sąd ustali winę obojga małżonków.

POZEW O ROZWÓD KROK PO KROKU

Kiedy sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków?

W celu uznania jednego małżonka jako wyłącznie winnego rozkładu pożycia, sąd musi ustalić, że zachowaniem tego małżonka a rozkładem pożycia małżeńskiego istnieje związek przyczynowy. Ustalenie, że małżonek ponosi winę w rozkładzie pożycia sprowadza się do wykazania, że małżonek naruszył obowiązki wynikające ze współżycia rodzinnego np. w przypadku: przemocy, zdrady, nałogów (tj. alkoholizm, uzależnienie od hazardu), popełnienia niemoralnego czynu lub porzucenia domu.

Jakie znaczenie ma kwestia ustalenia winy w rozkładzie pożycia?

Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia ma znaczenie w zakresie obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka. Istotą jest, że małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania – jeżeli znajduje się w niedostatku. Inaczej wygląda sytuacji, jeśli sąd uzna, iż wyłącznie jeden małżonek ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia. Taka sytuacja może prowadzić do obciążenia tego małżonka obowiązkiem przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb drugiego małżonka, jeżeli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.