WŁADZA RODZICIELSKA PO ROZWODZIE

kontakty

POZEW O ROZWÓD KROK PO KROKU CZ. II WŁADZA RODZICIELSKA PO ROZWODZIE

Kontynuujemy serię wpisów dotyczących rozwodu oraz skutecznego wniesienia pozwu o rozwód. W poprzednim wpisie przybliżyliśmy Państwu kwestię winy w rozkładzie pożycia. W wyroku rozwodowym Sąd orzeknie także o kwestii władzy rodzicielskiej. Poniżej informacje dotyczące władzy rodzicielskiej po rozwodzie.

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska jest to zespół praw i obowiązków rodziców względem małoletnich dzieci, mający
na celu zagwarantowanie właściwej pieczy oraz interesów małoletniego.

WŁADZA RODZICIELSKA PO ROZWODZIE

Komu przysługuje władza rodzicielska?

Władza rodzicielska, zgodnie z art. 97 k.r.o. przysługuje obojgu rodzicom a każdy z nich jest zarazem obowiązany jak i uprawniony do jej wykonywania. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, to zakres władzy rodzicielskiej jest taki sam dla obojga rodziców.

Jak długo trwa władza rodzicielska?

Władza rodzicielska trwa aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Władza rodzicielska może jednak ustać w przypadku np. pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej, śmierci rodzica, utraty przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych.

WŁADZA RODZICIELSKA PO ROZWODZIE

Zgoda i wspólne działanie rodziców?

Jak już zostało wspomniane powyżej, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W prostych sprawach życia codziennego każdy z rodziców może działać osobno, samodzielnie. Współdziałanie rodziców jest koniecznie w sprawach istotnych dla małoletniego dziecka (np. wybór wyznania, edukacji, sposobu leczenia), w których to rodzice powinni ze sobą zgodnie współdziałać. Rodzice są obowiązani rozstrzygać wspólnie o sprawach dziecka, zarówno gdy są małżeństwem, jak i pozostają we wspólnym pożyciu, a także wtedy, gdy rodzice żyją w rozłączeniu.

Co w przypadku braku zgody rodziców, co do istotnych kwestii dziecka?

W przypadku braku porozumienia między rodzicami w zakresie istotnych spraw małoletniego, zamiast rodziców zadecydować może sąd opiekuńczy.

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Sąd zawiesi wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej zostanie uchylone, gdy jego podstawa wygaśnie.

Kiedy sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej?

W sytuacji, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo w przypadku gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują obowiązki względem małoletniego, sąd opiekuńczy pozbawia rodziców lub jednego z rodziców władzy rodzicielskiej.

WŁADZA RODZICIELSKA PO ROZWODZIE

Czytaj więcej: