ZMIANY W PRAWIE PRACY

zmiany w prawie pracy

Nadchodzą zmiany w prawie pracy. Pracodawco, czy wiesz, jakie będziesz miał obowiązki w 2023 r.?

Rok 2023 będzie przełomowy dla wszystkich pracodawców, niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników. Pracodawco, na początku 2023 r. wejdzie w życie długo zapowiadana nowelizacja kodeksu pracy, która nałoży na Ciebie szereg obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników.

W dzisiejszym wpisie skupimy się na zmianach, które zostaną wprowadzone w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów tzw. dyrektywa work-life balance.

Czy wiesz, jakie obowiązki będziesz miał w 2023 r.? Zastanawiasz się, czy regulacje dyrektywy work- life balance obejmą Twoją firmę? Nie wiesz jak zmieni się urlop ojcowski, urlop rodzicielski lub urlop opiekuńczy?

Zapraszamy do lektury! Zajmujemy się kompleksowym wdrażaniem zmian z zakresu prawa pracy!

Cel wprowadzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158

Cel wprowadzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. stanowi umożliwienie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników oraz zachęcanie mężczyzn do wykonywania obowiązków rodzicielskich. Powyższe powoduje konieczność zapewnienia rodzicom prawa do urlopów oraz zagwarantowanie im elastycznej organizacji pracy. Jednym z celów wprowadzenia dyrektywy work-life balance jest osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia i szans na rynku pracy.

Zastanawiasz się, czy regulacje dyrektywy work-life balance obejmą Twoją firmę?

Regulacje dyrektywy work-life balance obejmą każdego pracodawcę, bez względu na ilość zatrudnianych pracowników. Nie ma także znaczenia, czy w swoich aktach wewnętrznych posiadasz odmienne regulacje w tej materii.

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest to w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, który przysługuje w wymiarze do dwóch tygodni. Może być on wykorzystany przez pracownika do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy lub w ciągu 12 miesięcy od momentu przysposobienia dziecka (maksymalnie do 7 roku życia dziecka).

Pracownik, w celu skorzystania z urlopu musi złożyć stosowny wniosek w terminie, co najmniej 7 dni przed zamiarem rozpoczęcia korzystania z urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego jest wiążący dla pracodawcy. Zakazane jest wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu ojcowskiego. Ustawa nie reguluje w ilu częściach pracownik może wykorzystać urlop ojcowski, co daje pracownikowi dowolność w tym zakresie.

Urlop rodzicielski

Zmianie ulega wymiar urlopu rodzicielskiego, który po wdrożeniu dyrektywy work-life balance będzie wynosił 41 tygodni przy urodzeniu 1 dziecka. Natomiast przy urodzeniu większej liczby dzieci 43 tygodnie.

Warto zasygnalizować, iż rodzice posiadający zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mają prawo do 65 tygodni albo 67 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Warto wskazać również, iż Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 reguluje wyłączne prawo jednego rodzica do dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego. Urlop może zostać udzielony w całości jednorazowo lub zostać podzielony na nie więcej niż pięć części. Pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego aż do ukończenia przez dziecko 6 lat.

Urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy ma na celu pomoc w organizacji opieki nad członkiem rodziny (tj. dziećmi, rodzicami lub małżonkiem) zamieszkującym w tym samym gospodarstwie, w czasie choroby tej osoby. Co ważne, pracodawca co do zasady ma obowiązek udzielenia urlopu opiekuńczego, którego wymiar wynosi 5 dni roboczych. Urlop opiekuńczy stanowi uprawnienie nieprzenoszalne oraz nie rodzi obowiązek zapłaty ekwiwalentu w razie niewykorzystania przez pracownika.

Wniosek o przyznanie urlopu opiekuńczego pracownik składa minimum na 1 dzień przed rozpoczęciem urlopu. Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy, urlop opiekuńczy miał charakter urlopu bezpłatnego.

Zmiany w zakresie uprawnień rodziców

Dyrektywa work-life balance wydłuża aż do 8 roku życia dziecka okres, w którym pracownik posiada specjalne przywileje. W ramach tych uprawnień pracownik może nie wyrazić zgody na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych. Może również odmówić pracy w porze nocnej, pracy w systemie przerywanego czasu pracy a także delegację poza miejsce pracy.